அனைத்தையும் நாடி  கொழும்பில் கிறிஸ்துமஸ் சாப்பாட்டு இடங்கள் 2022!

கொழும்பில் கிறிஸ்துமஸ் சாப்பாட்டு இடங்கள் 2022!

2022 Dec 21

Shangri-La Colombo
Capital Bar & Grill
நிகழ்வு: Christmas Eve 4 – Course Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 6.30 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை
விலை: LKR 19,500 ++ (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0117 887 288

Shang Palace
நிகழ்வு: All You Can Eat Chinese – Yum Cha Lunch Buffet
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 6,588 ++ (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0117 887 288

The Central
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner and Christmas Day Brunch
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 6.30 மணி முதல் இரவு 10.30 மணி வரை (டிசம்பர் 24) | மதியம் 12.30 மணி முதல் 3.30 மணி வரை (டிசம்பர் 25)
விலை: LKR 12,500 ++ (ஒரு நபருக்கு) | LKR 6,250 ++ (4 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0117 887 288

2. நிகழ்வு: Christmas Day Dinner
திகதிகள்: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 6.30 மணி முதல் இரவு 10.30 மணி வரை (டிசம்பர் 25)
விலை: LKR 9,500 ++ (ஒரு நபருக்கு) | LKR 4,750 ++ (4 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0117 887 288

2.
1. நிகழ்வு: Christmas Brunch
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: காலை 11.30 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 12,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 541 010

2. நிகழ்வு: Christmas Eve High Tea
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை
விலை: LKR 4,990 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 541 010

3. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7.30 மணி முதல் 11 மணி வரை
விலை: LKR 11,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 541 010

4. நிகழ்வு: Christmas Day Dinner
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
விலை: LKR 7,900 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 541 010

3.Hilton Colombo
Emperor’s Wok
நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner, Christmas Day Lunch and Dinner
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் 11 மணி வரை (24 டிசம்பர்) | மதியம் 12 முதல் 3 மணி வரை (டிசம்பர் 25)
விலை: LKR 22,888 nett (இருவருக்கான செட் மெனு)
முன்பதிவுகளுக்கு: shop.hiltoncolombo1.com/Events/Christmas-Festive-Tickets
மேலதிக தகவல்களுக்கு: 0112 492 492

Graze Kitchen
நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner and Christmas Day Buffet
திகதி: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை (25 டிசம்பர்) | இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை (24, 25 டிசம்பர்)
விலை: LKR 12,888 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 492 492

Sunset Blue
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல்
விலை: LKR 9,888 nett (ஒரு நபருக்கு – செட் மெனு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 492 492

2. நிகழ்வு: Christmas Day Dinner
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல்
விலை: LKR 10,688 nett (ஒரு நபருக்கு – செட் மெனு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 492 492

4. Jetwing Colombo
Restaurant ‘57
1. நிகழ்வு: Christmas High Tea
திகதி: 1 – 31 டிசம்பர்
விலை: LKR 3,600 nett (per platter – serves two)
நேரம்: மாலை 3 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0707 542 418 (கனிஷ்க) | 0707 110 979 (இஷினி)

2. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
விலை: LKR 6,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல்
முன்பதிவுக்கு: 0707 542 418 (கனிஷ்க) | 0707 110 979 (இஷினி)

3. நிகழ்வு: Christmas Day 3-Course Lunch
திகதி: 25 டிசம்பர்
விலை: LKR 6,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மதியம் 12:30 மணி முதல்
முன்பதிவுக்கு: 0707 542 418 (கனிஷ்க) | 0707 110 979 (இஷினி)

Ward 7 Restobar
நிகழ்வு: Christmas High Tea
திகதி: 1 – 31 டிசம்பர்
விலை: LKR 5,200 nett (per platter – serves two)
நேரம்: மாலை 3 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0707 542 418 (கனிஷ்க) | 0707 110 979 (இஷினி)

5. Rare Bar + Kitchen
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
விலை: LKR 15,900 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 11 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0766 205 675 | 0115 673 000

2. நிகழ்வு: Christmas Day Brunch
திகதி: 25 டிசம்பர்
விலை: LKR 8,900 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0766 205 675 | 0115 673 000

6. Cinnamon Grand
Tea Lounge
நிகழ்வு: Grand Christmas High Tea
திகதிகள்: 15 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 3 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை
விலை: LKR 8,800 nett (high tea platter for two)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 437 437

Plates
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner and Christmas Day Lunch Buffet
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை (24 டிசம்பர்) | மதியம் 12 முதல் 3 மணி வரை (டிசம்பர் 25)
விலை: LKR 11,000 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 437 437

2. நிகழ்வு: Christmas Day Dinner Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை
விலை: LKR 9,000 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765 604 972

Noodles
நிகழ்வு: All You Can Eat Far Eastern Family Style Menu
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை (24 டிசம்பர்) | மதியம் 12 முதல் 3 மணி வரை (டிசம்பர் 25)
விலை: LKR 7,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765 604 972

Cheers Pub
1. நிகழ்வு: Traditional Christmas Carvery Buffet
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை
விலை: LKR 8,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 497 373

2. நிகழ்வு: British Style Christmas Carvery Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 8,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 497 373

Nuga Gama
நிகழ்வு: Authentic Srilankan Buffet with Festive Specialities
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 11 மணி வரை
விலை: LKR 7,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765 604 972

London Grill
நிகழ்வு: Curated 7- Course Meal at London Grill
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை
விலை: LKR 18,000 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765 604 972

இடம்: Seafood Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 6,200 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 497 371

7.
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner and Christmas Day Lunch Buffet
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 6.30 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை (24 டிசம்பர்) | மதியம் 12 முதல் 3 மணி வரை (டிசம்பர் 25)
விலை: LKR 11,000 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 491 000

2. நிகழ்வு: Christmas Day Dinner Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 6.30 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை
விலை: LKR 8,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 491 000

8. Cinnamon Red
Flavoured
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner and Christmas Day Dinner Buffet
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை
விலை: LKR 7,500 LKR nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 145 145

2. நிகழ்வு: Christmas Day Lunch Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் 2.30 மணி வரை
விலை: LKR 5,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 145 145

Cloud Red
நிகழ்வு: Festivi-Teas and Treats
திகதிகள்: டிசம்பர் 1 – 30
நேரம்: மாலை 3 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
விலை: LKR 3,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0703 145 175

9. ME Colombo
MY Dining
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை
விலை: LKR 9,000 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 071 273 1434 (F&B Manager) | 0117 654 321 | 0712 134 444

2. நிகழ்வு: Christmas Day Lunch
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 5,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 071 273 1434 (F&B Manager) | 0117 654 321 | 0712 134 444

10. Taj Samudra
Ports of Call
1. நிகழ்வு: Traditional Christmas Day Brunch and Dinner
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை | இரவு 7.30 மணி முதல் 11 மணி வரை
விலை: LKR 7,950 nett (ஒரு நபருக்கு) | LKR 3,950 nett (5 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 446 622

2. நிகழ்வு: Christmas Brunch with Unlimited Beer
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 8,950 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 446 622

3. நிகழ்வு: Christmas Brunch with Wine
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 10,950 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 446 622

4. நிகழ்வு: Christmas Brunch with Unlimited Bubblies
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 13,950 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 446 622

11. Galadari Hotel
Lobby Bar
நிகழ்வு: Christmas High Tea
திகதிகள்: 16 – 18 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 3.30 முதல் 6 மணி வரை
விலை: LKR 5,486 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 544 544

The Coffee Shop

1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7.30 மணி முதல் 11 மணி வரை
விலை: LKR 9,900 nett (ஒரு நபருக்கு) | LKR 5,500 nett (ஒரு குழந்தைக்கு 5 முதல் 10 வயது வரை)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 544 544

2. நிகழ்வு: Lunch with Santa
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல்
விலை: LKR 9,900 nett (ஒரு நபருக்கு) | LKR 5,500 nett (ஒரு குழந்தைக்கு 5 முதல் 10 வயது வரை)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 544 544

3. நிகழ்வு: Christmas Day Dinner Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7.30 மணி முதல்
விலை: LKR 8,900 nett (ஒரு நபருக்கு) | LKR 4,900 nett (ஒரு குழந்தைக்கு 5 முதல் 10 வயது வரை)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0112 544 544

12. Radisson hotel
Rooftop Lounge
நிகழ்வு: Christmas Lunch
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: காலை 11 மணி முதல்
விலை: LKR 7,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0705 258 888

13. Hotel MaRadha
The Royal Code
நிகழ்வு: Christmas Lunch
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல்
திகதி: 25 டிசம்பர்
விலை: LKR 5,800 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0706 543 220

14. Movenpick Hotel Colombo
Vistas Rooftop Bar
நிகழ்வு: Christmas Eve Rock with The Kingdom
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 8 மணி முதல்
விலை: LKR 5,000 nett (ஒரு நபருக்கு – LKR 3,000 F&B இல் மீட்டெடுக்கலாம்)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0764 014 738 | 0766 995 707

AYU Restaurant
1. நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
விலை: LKR 9,500 nett (ஒரு நபருக்கு) | LKR 5,500 nett (12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு)
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0112 745 0450

2. நிகழ்வு: Christmas Day Brunch
திகதி: 25 டிசம்பர்
விலை: LKR 9,500 nett (ஒரு நபருக்கு) | LKR 5,500 nett (12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு)
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0112 745 0450

3. நிகழ்வு: Christmas Day Dinner
திகதி: 25 டிசம்பர்
விலை: LKR 8,500 nett (ஒரு நபருக்கு) | LKR 4,900 nett (12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைக்கு)
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0112 745 0450

15. Ramada Colombo
Gardenia restaurant
நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner (Gala Dinner Buffet)
திகதி: 24 டிசம்பர்
விலை: LKR 7,900 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல்
முன்பதிவுக்கு: 0112 422 001 | 0777 864 864

16. Mandarina Colombo
Magnolia Banquet Hall
நிகழ்வு: Christmas Eve Dinner Buffet
திகதி: 24 டிசம்பர்
விலை: LKR 7,800 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: இரவு 8 மணி முதல்
முன்பதிவுக்கு: 0702 583 523 | 0701 752 554 | 0112 550 660

On the Eleventh
1. நிகழ்வு: Christmas Day Lunch Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
விலை: LKR 6,000 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மதியம் 12.30 முதல் 2.30 வரை
முன்பதிவுக்கு: 0702 583 523 | 0701 752 554 | 0112 550 660

2. நிகழ்வு: Christmas Day High Tea Buffet
விலை: LKR 3,800 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மாலை 3.30 முதல் 5.30 வரை
முன்பதிவுக்கு: 0702 583 523 | 0701 752 554 | 0112 550 660

3. நிகழ்வு: Christmas Day Chinese Dinner Buffet
திகதி: 25 டிசம்பர்
விலை: LKR 4,350 nett (ஒரு நபருக்கு)
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை
முன்பதிவுக்கு: 0702 583 523 | 0701 752 554 | 0112 550 660

17. Garton’s Ark
நிகழ்வு: Christmas Eve and Christmas Day Dinner
திகதிகள்: 24 – 25 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 11 மணி வரை
விலை: LKR 7,000 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0768 000 600

Shangri-La
Christmas Crib Decorating
இடம்: Adventure zone
திகதி: டிசம்பர் 25
நேரம்: மதியம் 2 மணி முதல் 2.30 மணி வரை
முன்பதிவுகள்: 0117933633

Christmas Scavenger Hunt
இடம்: Adventure zone
திகதி: டிசம்பர் 25
நேரம்: மாலை 3 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
முன்பதிவுகள்: 0117933633

Cinnamon Grand
À La Carte and Seafood Market
இடம்: Lagoon
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை
விலை: À la carte விலைகள் மாறுபடலாம்
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765 604 972

À La Carte Authentic South Indian Menu
இடம்: Chutneys
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: இரவு 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை
விலை: À la carte விலைகள் மாறுபடலாம்
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765 604 972

A La Carte Authentic South Indian Menu
இடம்: Chutneys
திகதி: டிசம்பர் 25
நேரம்: மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: உங்கள் ஆர்டரைப் பொறுத்தது
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765604972

A la Carte and Seafood market
இடம்: Lagoon
திகதி: டிசம்பர் 25
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை
விலை: ஆர்டரைப் பொறுத்தது
முன்பதிவுகளுக்கு: 0765604972

 

A Merry Sunset Soiree
இடம்: Cloud Red
திகதி: 15 – 30 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 5 மணி முதல் 11.45 மணி வரை
விலை: ஆர்டரைப் பொறுத்தது
முன்பதிவுகளுக்கு: 07003145175

● Vivanta Colombo, Airport Garden
X-Mas Eve Dinner
திகதி: 24 டிசம்பர்
நேரம்: மாலை 7 மணி முதல் 10.30 மணி வரை
விலை: LKR 8,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0115 440 000

Brunch
திகதி: 25 டிசம்பர்
நேரம்: காலை 11 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை
விலை: LKR 7,500 nett (ஒரு நபருக்கு)
முன்பதிவுகளுக்கு: 0115 440 000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

single_template_7.php