கவிதைகள் அவளின் காமம்!

அவளின் காமம்!

2023 Mar 14

அடை மொழியே
தங்க ரதமே
ரத சில்லே
சில்லின் வளைவே
வளைவின் வடிவேFree Images : saree, india, model, red, lady, girl, beauty, darkness, photography, photo shoot, dress, formal wear, sari, smile 4000x6000 - Abhiram P - 1439155 - Free stock photos - PxHere

வடிவான மலரே
மலர் தேனே
தேனின் இனிப்பே
இனிக்கும் குரலே
குரல் எனும் இசையே
இசையின் இலக்கணமே Crystalboned Angel: Love of the Collarbones

இலக்கண வழுவே
வழுக்கும் இடையே
இடை இளைத்தவளே
இளைய கண்ணே
கண்ணே கனிதிரட்டே Rithihi - Style of Expression | Shop Sarees Online

கனிவிளையும் கொடியே
கொடி கழுத்தே
கழுத்தோரக் கூந்தலே
கூந்தலின் பால் இச்சையே
இச்சையின் உச்சமேHairs dpzஉல்லாச ஊர்வலமே
ஊர் மெச்சும் உதடே
உதட்டின் கீழ் மச்சமே
உருகுதடி உள்ளம்
மனதோரம் வெள்ளம்  Beauty Marks and Moles: What You Need to Know - L'Oréal Paris

புத்தி கிரக்கமடி
முத்தம் வேண்டுமடி
சித்தம் கரையுமுன்னே
முத்திரை முன்னூறு தா!
முன்னூறு தாண்டுமெனில்
மூச்செடுக்க நொடி மூன்று தா! 

 

-அஜன் அன்புநாதன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

single_template_7.php